Nyheds arkiv, 2015

December 2015

Den 20. december 2015 modtog Solitude et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

November 2015

Den 24. november 2015 modtog Solitude en indkaldelse til et vejmøde i anledning af, at det nu er et år siden, DONG lagde elkablerne i jorden hos os. Det foregår den 12. januar kl. 10-12 og starter ud for Athensvej 2A. Alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage.

Den 10. november 2015 blev nedennævnte vejsyn afholdt. Solitude har lavet et referat, som er på siden Gadelamper. Om få dage skulle CITELUMs referat foreligge der også. CITELUM er leverandør af lamperne.

Oktober 2015

Den 26. oktober 2015 fik Solitudes bestyrelse en invitation til et vejsyn, som Bravida m.fl. vil afholde hos os for at afslutte sagen med de nye gadelamper. Det starter tirsdag den 10. november kl. 13:00 ud for Athensvej nr. 2A og er planlagt til at vare en time. Området, som synes, er Athensvej og Olymposvej fra Greisvej til Hellasvej.

Solitudes medlemmer er velkomne til at deltage.

Den 29. oktober 2015 afholdes et orienteringsmøde om fællesveje. Citat fra Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalgs invitation:

Kom til lanceringsarrangement d. 29. oktober og få uddybende svar på dine spørgsmål vedr. privat fællesvej. Torsdag den 29. oktober kl.19-22 på Loftet, Øresundsvej 4 2300 København S. Tilmelding senest 22. oktober til info@aoelu.dk. Arrangementet afholdes af de to lokaludvalg på Amager i samarbejde med Sundbyernes Grundejerfællesskab, Miljøpunkt Amager og Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Se nærmere i den vedhæftede invitation. Arrangementet er for alle interesserede – både formænd, menige bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer af grundejerforeninger, vejlav, boligforeninger mv.

Se også et link til en Vejledning om private fællesveje på siden Links.

September 2015

Den 18. september 2015 blev afholdt et vejsyn med det formål at afgøre, hvor de kommende nye gadelamper skal stå i vores område. Deltagere var: Kommunen, CITELUM Danmark, som er leverandør af elmasterne, entrepenørfirmaet Bravida, som skal foretage udskiftningen, og Solitudes bestyrelse.

Der blev lavet et referat på siden Gadelamper, og vi afventer et referat fra kommunen.

Arbejdet vil starte mandag den 28. september eller kort tid efter.

August 2015

Den 20. august 2015: Vi har hver især fået et brev fra DONG (dateret den 20.) med titlen Høring i forbindelse med gravetilladelse til udskiftning af belysningsmaster mv. Det er en orientering om, at vores belysningsmaster bliver skiftet i perioden midt oktober 2015 til ultimo februar 2016. De henviser i øvrigt til information på kommunens hjemmeside. Der kan blive tale om beskæring af hække o.l. Eventuelle bemærkninger til gravearbejdet kan sendes til forvaltningen senest 14.09.2015 på mail: jonstr@tmf.kk.dk.

Marts 2015

Den 17. marts 2015 blev Indkaldelse, beretning og referat fra foreningens ordinære generalforsamling den 10. marts lagt på hjemmesiden.

Den 5. marts 2015 blev datoen for foreningens ordinære generalforsamling annonceret. Det er tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke, Kastrupvej 155.

SGF nyhedsbrev: Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF), som Solitude er medlem af, har udsendt et nyhedsbrev med følgende emner:

Arbejdet med klimatilpasning og skybrudsplaner sættes nu mere og mere i system. Det sker i et samarbejde mellem lokaludvalgene, bolig- og grundejersammenslutninger, Københavns Kommune, HOFOR m.fl. Som led i dette arbejde etableres på Amager et specifikt, lokalt Klimatilpasningssekretariat, der får til huse i Miljøpunkt Amager.

Flere oplysninger om sekretariatet er på Miljøpunkt Amagers hjemmeside.

Desuden forvarsel om et møde den 12. maj med adgang for alle medlemsforeningers medlemmer: Reserver allerede nu denne aften til et spændende møde med advokat Morten Mark Østergaard, der er grundejernes repræsentant i Justitsministeriets nedsatte udvalg, der skal komme med forslag til indsats overfor etablering af rockerborge i boligkvarterer. Dette arbejde samt den nye vejlov og endvidere en højesteretsdom fra 2013 om bestyrelsesansvar vil han blandt andet berette om. Der bliver samtidig lejlighed til at stille spørgsmål. Invitation udsendes senere.

Solitude vil følge op på informationen om dette møde og bringe den videre her.

Solitudes bestyrelse vil i øvrigt opfordre foreningens medlemmer til at lade sig oprette med bruger-id og password på SGF's hjemmeside; der er en del nyttig information, hvoraf noget er forbeholdt medlemmer med bruger-id og password. F.eks. vil menupunktet OPSLAGSTAVLEN, når tid er, informere om ovennævnte møde.